Thursday, May 31, 2012

In a reflecting study: Khmer Hero Bhikkhu Hiem Chiev and Venerable Luon Sovath at the present

Biography of Achar Hem Chiev, a National Hero - ព្រះបាឡាត់ឃោសនាគ ហែមចៀវ វីរបុរសជាតិ

ឆ្នាំងបាយលោកសង្ឃ គឺនៅនឹងប្រជាជន បើប្រជាជនវេទនា អត់បាយ ប្រជាជនគ្មានសិទ្ធិសេរីភាព បើប្រជាជននៅក្នុងឋានៈ ជាខ្ញុំកញ្ជះគេ លោកសង្ឃក៏ទទួល អំណោយផលអាក្រក់ដែរ។ ដូច្នេះ លោកសង្ឃមានភារៈ ប្រោសសត្វលោក គឺត្រូវស្តីប្រដៅ ធ្វើឲ្យមនុស្សមានស៊ី មានស្លៀក មានសេរីភាព ក្នុងប្រទេសឯករាជ្យ និងសន្តិភាព ដ៏បរិបូណ៌។

ទឹកភ្នែកប្រជារាស្ត្រ គឺទឹកភ្នែកព្រះសង្ឃ

- ទឹកចិត្ត ព្រះអាចារ្យ ហែមចៀវ -
-----
The monks’ rice pot remains with the people, if the people are miserable, have nothing to eat, if they have no freedom, if they live as slave, monks will also feel the hardship pinch. Therefore, monks whose duty is to save the humans, must teach and encourage people to find food to eat, to find clothes to wear, to find freedom for their country, to find independence and total peace.

Tears of the people are those of monks.


- View by Preah Achar Hem Chiev -

--------
Biography of Achar Hem Chiev

 Posted originally by M. P.

Hem Chiev was born in 1898 to a modest farmer family in Oudong. At the age of 12, his father took him to study at Wat Ounalom under the guidance of Monk Chuon Nath who is one of his father’s friends. Young Hem Chiev studied well while serving monk Chuon Nath until the age of 16. Under his parents request, the young Hem Chiev decided to take the vow and became a monk at Wat Ounalom where he further expanded his knowledge of Buddhism under the guidance of monk Chuon Nath still.

At the age of 20, monk Hem Chiev was ordained as Bikkhu at Watt Langka. He then went on to pass the exam to enter the Buddhist Institute in Phnom Penh.

According to Martin Stuart-Fox (2006), “[t]he Buddhist Institute did encourage Buddhist studies, but it also stimulated wider studies into culture and history, folklore and language, which rekindled cultural pride that fed into the rising tide of nationalism. The failure of France to protect either Laos or Cambodia from losing territory to Thailand in 1940-41 had a similar effect. Monks took the lead in opposing clumsy French attempts to introduce romanised forms of Cambodian and Lao scripts. In Cambodia, the monk Hem Chieu, a leader in this opposition movement …”

Achar Hem Chiev encouraged his students to study hard to liberate themselves from the yoke of the French colonial rule. He also started the movement to preach Buddhism in Khmer rather than in Pali.

As a member of the French opposition, Achar Hem Chiev kep contact with other Khmer nationalists at the time, among them: Pach Chhoeun, Son Ngoc Thanh, Chum Moung, Nuon Duong, and Sim Var. They all worked to find ways to free Cambodia from the French rule.

Meanwhile, Achar Hem Chiev kept on his Buddhist preaching, among the most notable principles he preached are:
 • Do not be a man of burden to the world (i.e. be useful in life).
 • We must bring well-being to the present first because if we now have well-being, there will be well-being in the future as well.
 • You must work, do not wait for fate.
 • You can cross hardship only if you are determined.
 • You can only depend on yourself (i.e. self-reliance).
 • You must not frequent bad friends, you should not frequent friends with low life, you should frequent good friends, you should frequent people with high ideals.
 • Unintelligent people will bring you actions that should not be brought up, they always bring you chores that are not of concern, they are people who are difficult to teach and bring back to the right path, when they are told about good behaviors, they become angry, they do not know about rules, if you do not meet them, or see them, it is best that way.
 • You should not depend on someone else to feed you in life.
At a preaching session where he spoke about independence, one man told him: “We want independence from France also, but we don’t know what to do.” Monk Hem Chiev told him back: “It is easy, as Lord Buddha told us: ‘The union will bring well-being in everything’”.

On July 17, 1942, under the instigation of French spies, Achar Hem Chiev was arrested and unceremoniously defrocked. He was then thrown in jail by the French colonial regime working under the occupation of Japan.

On July 20, 1942, a demonstration asking for the release of Achar Hem Chiev was organized by Pach Chhoeun. He was joined by about 1,000 demonstrators including several monks. In the melee which ensued, Pach Chhoeun was pushed inside the perimeter of the French Resident compound. French agents took this opportunity to close the door behind Pach Chhoeun and arrested him on the spot. Seeing this arrest, the monks started to fight against French police agents and their Vietnamese agents using their umbrellas. Meanwhile, the civilians who were present at the demonstration started to throw rocks against the French. The demonstration idea originated from Son Ngoc Thanh who wanted to show the Japanese (who then occupied Cambodia) the displeasure of Cambodian people against the arrest of Achar Hem Chiev by the French agents of the fascist Vichy regime, he would then ask the Japanese troops for intervention and obtain the release of Achar Hem Chiev. However, the fight and the arrest of Pach Chhoeun changed all Son Ngoc Thanh’s plan. Following the demonstration, several important Cambodian nationalists were arrested by the French after the demonstration.

Accused of sedition (KI-Media Note: Villagers in Kratie who resisted forced evictions are currently charged of secession), Achar Hem Chiev and several other Khmer nationalists were sentenced to life in prison by the French colonial court, and sent to jail in Poulo Condor (Con Son Island) also known in Khmer as Koh Trolach jail. It was there that Achar Hem Chiev died. Rumors had it also that the French forced Achar Hem Chiev to sleep in lime which seriously affected his health (one of my uncle who then belonged to the nationalist movement told me about this rumor).

Before passing away, Achar Hem Chiev said: The construction of the nation by one individual will never be successful. We must unite altogether, in great number, and we must keep on pursuing it! You must all continue the struggle for me. I cannot carry the country by myself… The country belongs to us all… I am not afraid of death but the only thing I regret, is not being able to see our Cambodia becoming independent. May you live in peace … If our country finds peace again, we must organize a republic, do not forget! I am leaving you…”

On July 4, 1972, the Khmer Republic regime repatriated the remains of Achar Hem Chiev from Poulo Condor back to Cambodia where he received his final proper religious rite. His remain was then kept at Wat Ounalom.

References

Preah Pothiveang So Hay, prepared by Kong Samphea. “Preah Balat Khosaneak Hem Chiev, a National Hero.” Historical document in Khmer. (see below in Khmer)


Acknowledgment

The following PDF edition of the biography of Ven. Hem Chiev was made available by Lok Ly Diep of Angkor Borei News.


“Buddhism and politics in Laos, Cambodia, Myanmar and Thailand” by Martin Stuart-Fox (2006)

គុកនយោបាយ ដោយ ប៊ុណ្ណចន្ទ ម៉ុល - Political Prisoner by Bun Chan Mol

Dear Readers,

Please find below a copy of Lok Bun Chanmol's book "គុកនយោបាយ - Political Prisoner" which provides an account of his life during Cambodia's struggle for independence from France. In this memoir, Lok Bun Chanmol also provided a glimpse at the Poulo Condor (គុក កោះត្រឡាច) jail set up by colonial France to imprison those who demand for independence in French Indochina. Another famous prisoner in this jail is Ven. Hem Chiev, a Cambodian monk who was defrocked by the French for leading peaceful protest against French occupation. Ven. Hem Chiev died of forced labor at the Poulo Condor jail and his remain was only brought back to Phnom Penh in the 70s.

The situation in Cambodia during that period is very reminiscent of today's Cambodia where only one monk, Ven. Loun Sovath, dares to stand with those who were unfairly evicted from their homes. Furthermore, those who dare protest against the current CPP regime are summarily sent to jail in a tribunal charade. Almost 60 years after achieving independence, Cambodia is returning back to a tyrannical regime just like our ancestors suffered under the French colonial regime. This time around, the tyrants are the CPP and their leaders.

Enjoy, read, learn and remember!

KI-Media team
The Poulo Condor jail:
4 comments:

 1. His action was followed by the greatest massacre in Cambodians history. What a hero, what a great peace.
  And silly people do not learn and do it again and again. Nobody need to wonder about karmic effects of it and that most of the monks have been died.

  Well it seems as some of this wired have found even a new human rebirth and misinterpretate Buddhism an lead a "holly war". What a shame...

  The misery times of Cambodia had started with people not free from anger, greed and delusion using devoted people to lead there personal (attached) war.

  Racism, nationalism, revolution, hatred, dislike, and that all in the name of Buddha. They will be hell-beings for a long time.

  History is repeating and the silly do not grow wise.

  ReplyDelete
 2. Things start with deliberated lies: "It is easy, as Lord Buddha told us: ‘The union will bring well-being in everything’"

  Such things have never been told. Buddha taught detachment and effacement as this is the only way to peace.

  ReplyDelete
 3. Buddha was not interested in preferring his ripe, he know that a wholesome life is not a matter of birth and race.

  Even his people started to struggle about material things (water) he did not take side, he did not say this belonges to you and that is your and you have that right and, and, and...

  He just made them remember that even if they would fight and struggle and win, they will just have just a bloody stream and they told them, that even if they starve it would be much better then to kill each other to fight each other, for it has not a little value.

  You are preaching Adhamma, you bring people against each other and you can be sure that your deeds have fruits and that you will even face the fruits of your deeds in this very live if you do not start to seek for reconciliation and understand that your ways are totally wrong. You ways lead to the burning of Cambodia and you with burn in the middle of all if you put not any effort into correcting you delusional and deliberated lies.

  ReplyDelete
 4. You use the same politic like you opposition do, but there is one main different in doing so:

  Piture for illustration

  The Buddha, here representing the true teaching, is being attacked by three monks and one laymen. The fact that there is only one layman attacking the teachings indicates that many monks, once having been ordained in the order, continue to follow false path and are attached to ceremony. They are indifferent to the true teachings and prefer the Wheel of Wandering-on to Nibbāna.

  (Monks, as they are more conspicuous than layman and because they are supposed to be devoting their lives to the Three Gems, and because it is known that they have many precepts to keep pure, can attack the Dhamma by misconduct in a more violent way than is possible for laypeople)


  And the results we know from history, if we would be able to be mindful (keep in mind).

  There is an important Dhammapada proverb:

  Yāvadeva anatthāya ñattaṃ bālassa jāyati
  Hanti bālassa sukkaṃsaṃ muddhamassa vipātayaṃ.


  The skill of a fool can only harm him; it destroys his merit and his wisdom (lit., it severs his head).

  ReplyDelete