ប្រវត្តិ Bio

CIvRbvtþisegçbRBHPikçú lYn suva:t sc©munI

kMeNIt RKYsar nigv½ykumarPaB
RBHPikçú lYn suva:t ekItenAéf¶ BuF TI 11 Ex vicäikar qñaM 1979 enAPUmi ePñot XMuCIERkg RsukCIERkg extþ esomrab kñúgRKYsarksikr  .
»BukeQµaH Ehm lYn mþay eQµaH QYn enA ¬ søab; ¦ manbgb¥Ún 10 nak; Rbus 6 RsI 4 RBHPikçú lYn suva:t CakUnTI9 kñúgcMeNambgb¥ÚnTaMgGs;. b:uEnþsøab;4nak;Bikar1nak; edaysarbMerIkgT½B TaMgT½Bxagkñúg nigT½BxagéRBrMedaHCati  .
karsikSa nig karsagpñÜsbYsCabBVCit
kñúgv½ykumarPaB)ancUleronenAsalabfmsikSavtþebg )anRtwmfñak;TI5 k¾Qb;eronehIy)ancUlmk sagRBHPñÜs bYsCasgÇenAvtþ Esøg XMuCIERkg Rsuk CIERkg extþ esomrab kñúgsMNak;RBH]bCÄay_ rs; KwmeGOn 
kñúgqñaM 1990  .
kñúgqñaM1995 )anecjmkbnþkarsikSaeronsURt vibsSnaFur³  CamYyRBHRKU ektuFemµa sM b‘uneFOn
enABuTæmNÐlvibsSnaFur³énRBHraCaNacRkkm<úCa PñMGdærsS extþ kNþal   .
kñúgqñaM 1999 )anmksñak;enAvtþ ]NÑaelam RkugPñMeBj bnþkarsikSaeronsURtEpñkKnßFur³ Pasa)alI
enABuTæik³viTüal½y  RBHsuraRmwt   nig sklviTüal½yRBHsIhnuraC rhUt)anbBa©b;fñak;kMrit briBaØab½Rt  TsSn³viTüa enAqñaM2010.
karkøayCaGñkkarBarsiT§imnusStameKalkarN_RBHBuT§sasna
          éf¶TI22 mIna 2009 bgRbusnigkµÜyRbusRtUv)ankgRbdab;GavuF)aj;eGayrbYs RBmTaMgjatiejam 43nak;RtUvcab;xøÜneRBaHEtCMelaHdIFøI. GatµaRtUvcUlCYyBYkeKedayQrelIRBhµviharFm’nigkic©karBarsiT§imnusS rbs;RBHBuT§. taMgBIenaHmkGatµaRtUvbdibtiþRBHBuT§sasnasgÁmnigeFIVtYnaTICaGñkkarBarsiT§imnusStamKnøg RBHBuT§sasna.
karKMramcab;pSwk ecaTBIbTjuúHjg; nigcugeRkayKWbeNþcecjBIvtþ nigbBa¢aeGayRKb;vtþham minpþl;TIsñak;GaRs½y
mkdl;éf¶TI 24>04>2011 RtUv)ansemþcsgÇ nnÞ Eg:t ecjlixitbeNþjBIvtþ]NÑaelam nigham RKb;bNþavtþTUeTAenAPñMeBjmin[Kg;enA . ehIyRBHGgÁ)anbnþsñak;enAÉvtþRsukkMeNItenAÉextþesomrab .
luHmkdl;éf¶TI19 ExsIha qñaM 2011 k¾RtUv)anmRnþIsgÇ extþesomrab eBRC sn ecjlixitbeNþjecj nighamRKb;bNþavtþTUeTAelITwkdIesomrabmin[Kg;enAeTot bc©úb,nñKÅKµanvtþGaramKg;enA .
bBaðaTaMgenHKÅeRBaHEtskmµPaBrbs;GatµaCYyseRgÁaHdl;jatiejamEdlrgeRKaHedaykarrMelaP ykdIFøIERscMkarpÞHsMEbg edaykareRbIGMeBIrhwgSa rMelaPsiTæimnusS év:)aj;Tat;Fak;Cab;KukRcva:k; eRKaHfñak;rbYsBikarrab;TaMgRKYsarsac;jatirbs;GatµapgEdr .
karTTYlsÁal;fñak;CatinigGnþrCati
          kic©karrbs;GatµaKWedIm,IseRgÁaHjatiejamnigBuT§bris½TRkIRkedaysuT§icitþtamRBhµviharFm’rbs;RBH BuT§brmRKU.
b:uEnþknøgmkmankarKaMRTTaMgGgÁkarCatinigGnþrCati RBTaMgRbCaCnTaMgkñúgnigeRkARbeTs.
enAéf¶TI3 ExFñÚ qñaM2010 RtUveKnimnþeTATIRkugjUy:kkñúgzanHCaGñkkarBarsiT§imnusS edIm,I )afkfakñúgevTikasiT§imnusSedIm,Ikarpøas;bþÚr (focus for change) RBmTaMgCYbCamYyGgÁkarnigGgÁkar shRbCaCati.
enAéf¶TI13 ExkBaØa qñaM2011 GgÁkarGñkXøaMemIlsiT§imnusSRbkaspþl;rgVan; Hellman/Hammett
enAéf¶TI12 ExkBaØa qñaM2011 RtUv)anGgÁkarGñkkarBarsiT§imnusS(Front Line Human Rights Defender)enACYrmuxnimnþeTAeFIV)afkfa kñúgevTikaCYbCuMdublin2011 enARbeTseGokLg;.
enAéf¶TI23 ExkBaØa qñaM2011 shKmn_Exµr-GURsþalInimnþmkcUlrYmCaGgÁFmµkFikkñúgBiFIkan;biNÐ P¢úMbiNÐ nigkfin tamRbéBNICati RBmTaMgsVHEsVgrkkic©KaMRTedIm,IeGaysemþcsgÇelIkElgkarcab;eTaskMhus nignaMdMNwgBIshKmn_Exµr eGaybgb¥ÚnExµrenAGURsþalI)andwg.
KtibNÐit
          RBHBuT§Cam©as;minEmnRKan;EtCaGñkkarBarsiT§imnusSb:ueNÑaHeT RBHGgÁKWCaGñkkarBarsiT§istVnig siT§iFmµCatipgEdr.

RBHPikçú lYn suva:t 08>10>2011